תרגמנו את נוסח הש”ס לעברית המדוברת, ובהערות הבאנו את הראשונים ואחרונים העיקריים, ובפרט השו”ע ונו”כ, בתנאי שכל עמוד של תרגום וכו’ היא רק עמוד א’, ובכדי שהש”ס שלנו יהיה יותר קטן מאשר הש”ס הרגיל, שהרי לנו אין רא”ש ור”ן ומהרש”א וכו’.

קידושין

בבא קמא

בבא מציעא

הבאנו את המשנה עם פי’ הרע”ב (שהוא הפירוש הכי קל ומובן), והוספנו דברי הר”ם , ר”ש ורא”ש, וכל הסוגיות בגמ’ וראשונים, עד הלכה למעשה, באופן נעים וקל.

טהרות

זרעים