הוספות

הבאנו את מקורותיו של רש”י מחז”ל, שהרי רש”י מביאם בשינוי לשון ובכך ניתן יהיה להשוות ביניהם ובכך לסייע לומד לראות מה בא רש”י לחדש. כמו כן ניקדנו את הפסוקים המובאים בדברי רש”י והשלמנו את לשון הפסוקים.
לתרגום: תרגמנו את המילים בהם התרגום שינה מלשונו הפשוט של החומש כדי להראות את אשר בא התרגום לחדש.
לרמב”ן: פיסוק וקיטוע ומראה מקומות, ובעיקר להביא מקורות מהזהר ושאר ספרי חכמת הנסתר לדברי הרמב”ן כאשר מפרש על דרך האמת. ועל אף שמקובל שלא היה לרמב”ן את הזהר, אבל כל א’ שילמד חמש הערות שלנו, יראה שקשה לומר כך, ויותר מסתבר שהיה לו.
 

נ"ך

תרגמנו את המילים בתרגום ששונה מהלשון הקודש, מקורות לדברי רש”י, וליקוט של חז”ל להסביר את הפסוקים.