1-4) מאיר העץ (עוד ד‘ חלקים), 5-7) מאיר הלשם (עוד ג‘ חלקים), 8) מאיר הדעת על הדעת תבונות, 9) מאיר הקל“ח על קל“ח פתחי חכמה, 10) מאיר המאמרים על מאמרי הרמח“ל, 11) מאיר המסילה על מסילת ישרים, 12) מאיר המכתב על אור ישראל (של הגרי“ס), 13-18) מאיר הדעה על כל יורה דעה (ו‘ חלקים), 19-24) מאיר המשפט על כל חושן משפט (ו‘ חלקים), 25-27) עדות נאמנה על חומש (עוד ג‘ חלקים), 28) ביאורים על רמב“ן ור‘ בחיי בדרך האמת על כל החומש, 29-33) מאיר הכוונות על שער הכוונות (ד‘ חלקים). 34-36) מאיר הזהר על הזהר (ג‘ חלקים). 37) מאיר הזהר על זהר חדש. 38) מאיר התיקונים על בהגר“א בתיקו“ז ותז“ח, 39) מאיר היצירה על בהגר“א בספ“י, אבן שלמה עם מקורות, 41-55), עדות נאמנה על נביאים וכתובים (ט“ז חלקים), 56) חובות הלבבות, 57-62) מאיר הדעת על משניות טהרות (ו‘ חלקים), 63-72) מאיר האמונה על משניות זרעים (י‘ חלקים), 73) סידור תפילה.

הלכות השבת אבידה click to enlarge