דוגמא מעומד

הוספות

ג’ פירושים:

א’ ציון הדעה – מקור לדברי השו”ע בב”י בשלימות.

מאיר הדעה – תמצית דברי הנושאי כלים (כולל תמצית השו”ת המובאים בש”ך ורע”א ופ”ת).

ביאור הדעה – פוסקי זמנינו.

ספר זה יהיה לתועלת מתחילים כדי ללמוד את זה במקום השו”ע, ומתקדמים ללמוד את זה כהקדמה לשו”ע, ועוד יותר לחזרה על השו”ע, ולפוסקים כמקום לבדוק אם לא נחסר להם משהו.

חלק א’  מסימן א עד סימן סא

חלק ב’  מסימן סב עד סימן קיא

חלק ג’   מסימן קיב עד סימן קנח

חלק ד’   מסימן קנט עד סימן רב

חלק ה’  מסימן רג עד סימן רסט

חלק ו’    מסימן רע עד סימן תג