ספרים שנדפסו:

1) מאיר הפתח על פתחי שערים, 2) מאיר הספרא על ספד“צ עם ביאור הגר”א, 3) מאיר האדרא על האד“ר ואד“ז, 4-6) מאיר העץ על העץ חיים (ג‘ חלקים), 7-12) מאיר הלשם על הלשם שבו ואחלמה (ו‘ חלקים), 13) מאיר הנפש על נפש החיים, 14) מאיר הדרך על הדרך השם, 15) מאיר הדעה על הלכות נדה, 16-17) עדות נאמנה על חומש בראשית ושמות, 18) מאיר השיח על שיח יצחק, 19) מאיר בשערים על שערי אורה, 20) מאיר תפילה, 21) אבן שלמה עם מקורות, 22) זהר בראשית חלק א‘, 23) מאיר המסילה על מס“י (הכולל אגרת המוסר), 24) מאיר הדעת על הדעת תבונות, 25) דרכי אמת (פירושי הרמב“ן ור‘ בחיי על התורה על פי נסתר), 26) מאיר היצירה על ספ“י עם בהגר“א, 27) Siach Yitzchak in english.