הרב משה י. פ. שליטא – א’ מהעילויים המיוחדים מישיבת קול תורה, הבקי בנגלה ונסתר
הרב נתנאל ק. שליטא – תלמיד בחברת אהבת שלום, כעת משמש בקודש כמשגיח בישיבה בירושלים עיה”ק
הרב יצחק נ. שליטא – צנוע וצדיק שעוסק בתורת האריז”ל והגר”א כבר עשרות שנים, וגם מחבר ספר שנמצא בכל קצוי תבל
הרב יעקב ד. שליטא
הרב אלכסנדר ל. שליטא
הרב יוסף ש. שליטא – תלמיד של הג”ר יונתן דויד, ובקי בדברי הלש”ו ואריז”ל וגר”א.