ספרי הזהר

זהר צורת הדף - click to enlarge

הוספות

תיקנו את הנוסח על פי דפוס ראשון (מנטובה) עם הגהות האריז”ל (דרך אמת), וכן ע”פ הנוסח שהיה ביד הרח”ו (דפוס קושטא), והוספנו מראה מקומות לפסוקים, ובכוונתינו לעשות מפתחות לפסוקים וחז”ל. תרגמנו את הזהר ללשה”ק עם פיסוק  ללא תוספת ביאור, ובכך לא יהיה שום חסרון של גילוי סודות, וגם יקל הדבר להתרגל לשפת הזהר. על הגליון הדפסנו את כל הגליונות שהיו בדפוס וילנא הרי הם: הגהות הרח”ו, הגהות השל”ה, הגהות החיד”א (נ”א), הגהות מפרשי הזהר שנלקחו מתוך דפוס קושטא (“דרך אמת”) וכן הגהות מגדולי החסידות (“שביבי נוגה”). כמו כן הוספנו את הגהות הלש”ו, וכל הציונים למקומות אחרים בזהר מדפוס וילנא. בנוסף,ציינו כל מקום שהאריז”ל, גר”א, ריא”ח והלש”ו מדברים על הזהר. וכן השתדלנו להכניס כמה שיותר לשונות מדברי האריז”ל והגר”א והמקדש מלך, כפי המקום שנותר. וכל זה השתדלנו להכניס במסגרת של “צורת הדף” (דהיינו שכל עמוד של דברי הזוה”ק דפוס ווילנא תופס במהדורתינו בדיוק ב’ עמודים), כך שיהיה קל למצוא את דברי הזהר לפי הציון המקובל.

ספרי הלשם שבו ואחלמה

ספרי הגר”א

בהגר"א בספד"צ click to enlarge

הוספות

עשינו פיסוק וקיטוע מעל 4500 מראה מקומות בגוף הטקסט, וקרוב ל3000 הערות, ומתוכם: מעל 600 הערות של הלש”ו מכת”י על הגר”א, ומעל 450 הערות מספרי הלש”ו, מעל 500 הערות מספרי הגרי”א, מעל 300 הערות מספרי הגר”א עצמו, בע”ה להסביר כמעט כל דבר ודבר עם מקור מגדולי תלמידיו ובית מדרשו.

כתבי אריז”ל

עץ חיים ליקוטי נוחסאות click to enlarge

הוספות

והוא כל ספר הע”ח עם תוכן ענינים מפורט (קרוב ל450 ערכים), ועם ציון המקומות בדבריו בהם חוזר על עצמו, ואיפה המתחיל יכול לדלג מתוך קושי הפרק. מראה מקורות (מעל 2000). ציון למקור דברי הע”ח מספרי הרח”ו, ושינויי נוסחאות מתוך ספרי הרח”ו: אוצרות חיים, דרושים, אדם ישר, קהילת יעקב, מבו”ש, שעה”ק, וכו’ (מעל 8000). יש לשים לב שספר ע”ח בידינו הוא ליקוט של הר’ מאיר פאפירש ז”ל, ועכשיו שזכינו להוצאת ספרי הרח”ו מחברת אהבת שלום הנוסח מתברר הרבה, וזה כחצי פירוש על דברי הע”ח, שהרי הרבה מדברי המפרשים מסבירים את הנוסח המשובש, ובפרט כאשר עושים השוואה למבו”ש ושעה”ק שזה בדרך כלל לא מקור לפרק אלא קרוב לאותם דברים בנוסח אחר, מגיעים לעומק גדול יותר.

עץ חיים ח"א click to enlarge

הוספות

והוא ספר העץ חיים עם פירוש בעל אלפי הערות חשובות המורכב מדברי הגר”א, סיכום דברי הריא”ח, גליונות הלש”ו, סיכום דברי הלש”ו ברחבי ספריו והערות מועילות.
משער א’ עד שער ז’.
עץ חיים ח"ב click to enlarge

הוספות

והוא ספר העץ חיים עם פירוש בעל אלפי הערות חשובות המורכב מדברי הגר”א, סיכום דברי הריא”ח, גליונות הלש”ו, סיכום דברי הלש”ו ברחבי ספריו והערות מועילות.
משער ח’ עד שער י”ד.
עץ חיים ח"ג click to enlarge

הוספות

והוא ספר העץ חיים עם פירוש בעל אלפי הערות חשובות המורכב מדברי הגר”א, סיכום דברי הריא”ח, גליונות הלש”ו, סיכום דברי הלש”ו ברחבי ספריו והערות מועילות.
משער ט”ו עד שער כ”א.
עץ חיים ח"ד click to enlarge

הוספות

והוא ספר העץ חיים עם פירוש בעל אלפי הערות חשובות המורכב מדברי הגר”א, סיכום דברי הריא”ח, גליונות הלש”ו, סיכום דברי הלש”ו ברחבי ספריו והערות מועילות.
שער כ”ב עד שער כ”ח.

שאר ספרי קבלה

פתחי שערים click to enlarge

הוספות

תוקנו אלפי טעויות על פי כת”י [ח”א קבלנו מנכד המחבר וח”ב קבלנו מהאוניברסיטה העברית], וכן ערכנו תוכן ענינים מפורט עם השוואות לע”ח כדי להקל על הלומדים ללמדם יחדיו, עם פיסוק וקיטוע ואלפי הערות הכוללות מראי מקומות, ביאורים ומקורות לדבריו מהאריז”ל והגר”א.

שערי אורה click to enlarge

הוספות

הבאנו מקורות לדבריו מדברי הזוה”ק, ובכך יתבהרו דברים רבים הקשים בדבריו.

סידור רש"ש מטבע ברכה

הוספות

בו ציינו מקור לכל כוונה וכוונה.

סידור רש"ש קריאת שמע

הוספות

בו ציינו מקור לכל כוונה וכוונה.

ליקוטי הגר"א

הוספות

עשינו פיסוק וקיטוע ומראה מקומות, ובהערות הסברנו דבריו והבאנו מקור לדבריו.

פרדס רימונים

הוספות

שם הוספנו תוכן ענינים, ופיסוק וקיטוע ומראה מקומות, והבאנו את דברי הזהר שמביא בשלימות עם תרגום.

קל"ח פתחי החכמה

הוספות

עמלנו רבות על הניסוח בהדרכתו של הגר”י ספינר שליט”א, וכן ערכנו תוכן ענינים מפורט, מראה מקומות פיסוק וקיטוע, והשתדלנו להראות את המקורות לדבריו בכתבי האריז”ל ושאר מקובלים כדי להוציאו מכלל ההנחה שיש כאן איזו “תורה חדשה” מאת הרמח”ל.