שיח יצחק

הוספות

דרשות רבי יצחק אייזיק חבר. ועליו הוספנו תוכן ענינים מפורט, חילקנו את הדרושים לחלקים קטנים ושימושיים יותר, הוספנו על הגליון הערות הנצרכות, תיקון שגיאות כתיב, מפתחות חז”ל.

אבן שלמה

הוספות

הוספנו: ספר אבן שלמה היא ליקוט של הגר”ש מאלצן של דברי הגר”א בקצרה בענין עבודת ה’ וכו’. על כן הבאנו דברי הגר”א בשלימותם לכל מראה מקום שמצויין בדבריו. וכן ערכנו תוכן ענינים מפורט.

מאיר תפילה

הוספות

חיבור של הרב ליפשיץ המבוסס על ועדים שהוא מסר לקבוצה של אברכים בישיבת מיר על עניני תפילה, הכולל 17 ועדים על עניני תפילה בכללות, 35 ועדים להסביר כל חלק וחלק של תפילה, וכל מילה של תפילת י”ח, 7 ועדים על עניני ברכות הנהנין, וברכת התורה, 11 ועדים על תפילת ימים נוראים וסליחות.

אור ישראל

הוספות

תרגמנו את הנוסח של האור ישראל לעברית המדוברת, וגם הוספנו הערות על דבריו מגדולי המוסר: רש”ז מקעלם, ר’ ירוחם ממיר, עלי שור, שפתי חיים, אור יחזקאל.

חובות הלבבות

הוספות

תרגמנו את המילים באבן תבון שהם קשים להבנה על פי תרגומו של הרב קפאח, והבאנו בהערות את דברי גדולי המוסר על דברי המחבר, והשלמנו את הפסוקים עם ניקוד.

מסילת ישרים

הוספות

הבאנו דברי גדולי המוסר בהערות להראות איך הם למדו את דברי המחבר. ובסוף הוספנו הערות עיוניות שלנו.

אורחות צדיקים

הוספות

הוספנו הערות לתוספת הבנה ומקורות. ובסוף הוספנו הערות מהקבלה.