הוספות

ג’ פירושים:

א’ ציון המשפט – מקור לדברי השו”ע בב”י בשלימות.

מאיר המשפט – תמצית דברי הנושאי כלים (כולל תמצית השו”ת המובאים בש”ך ורע”א ופ”ת).

ביאור המשפט – פוסקי זמנינו.

ספר זה יהיה לתועלת מתחילים כדי ללמוד את זה במקום השו”ע, ומתקדמים ללמוד את זה כהקדמה לשו”ע, ועוד יותר לחזרה על השו”ע, ולפוסקים כמקום לבדוק אם לא נחסר להם משהו.

חלק א’ מסימן א’ עד מ”ה

(הכולל תמצית סמ”ע ש”ך קצה”ח נתה”מ רע”א ופ”ת, וכן תמצית השו”ת המובא בש”ך רע”א ופ”ת)

(הכולל תמצית סמ”ע ש”ך קצה”ח נתה”מ רע”א ופ”ת)

חלק ב’ מסימן מ”ו עד ע”ד

חלק ג’ מסימן ע”ה עד צ”ו

חלק ד’ מסימן צ”ז עד קנ”ב

(הכולל תמצית סמ”ע ש”ך קצה”ח נתה”מ רע”א ופ”ת)

חלק ה’ מסימן קנ”ג עד רכ”ו

הכולל תמצית סמ”ע ש”ך קצה”ח נתה”מ רע”א ופ”ת, וכן תמצית השו”ת המובא בש”ך רע”א ופ”ת וכן השו”ת המובאים בספר פתחי חושן

חלק ו’ מסימן רכ”ז עד ר”צ

הכולל תמצית סמ”ע ש”ך קצה”ח נתה”מ רע”א ופ”ת, וכן תמצית השו”ת המובא בש”ך רע”א ופ”ת וכן השו”ת המובאים בספר פתחי חושן

חלק ו’ מסימן רצ”א עד תכ”ז

הכולל תמצית סמ”ע ש”ך קצה”ח נתה”מ רע”א ופ”ת, וכן תמצית השו”ת המובא בש”ך רע”א ופ”ת וכן השו”ת המובאים בספר פתחי חושן