סדרת הספרים הנמצאים בשוק היא כדלהלן:
קבלה:
1. פתחי שערים (להגרי”א חבר) עם מאיר הפתח. 
2. בהגר”א על ספד”צ עם מאיר הספרא. 
3. מאיר האדרא על אד”ר ואד”ז. 
4. עץ חיים ח”א (שער א’ עד שער ז’ ועד בכלל) עם מאיר העץ.
5. עץ חיים ח”ב (שער ח’ עד שער י”ד ועד בכלל) עם מאיר העץ. 
6. עץ חיים לאריז”ל – נוסחאות.                                                אזל מן השוק.
7. לש”ו הקדו”ש עם מאיר הלשם.                                             אזל מן השוק.
8. לש”ו שער הפונה עם מאיר הלשם.                                        אזל מן השוק.
9. לש”ו ספר הדע”ה ח”א עם מאיר הלשם.  
10. לש”ו ספר הדע”ה ח”ב עם מאיר הלשם.
11. לש”ו חלק הביאורים ח”א.  
12. לש”ו כללים ח”א.  
13. שערי אורה עם “מאיר בשערים”. 
14. זהר בראשית חלק א’ עם “מאיר הזהר”.  
15. דרכי אמת – ליקוטי של דברי הרמב”ן ור’ בחיי על חמשה חומשי תורה על פי נסתר עם מקורות בזהר וכו’.  

16. בהגר”א על ספר יצירה.

מוסר ומחשבה

17. נפש החיים עם “מאיר הנפש”.
18. “דרך השם” לרמח”ל עם “מאיר הדרך”.                             אזל מן השוק.
19. שיח יצחק (להגרי”א חבר) עם “מאיר השיח”.                    אזל מן השוק.
20. מאיר תפילה.  
21. “אבן שלמה” עם מקורות.  
22. דעת תבונות עם “מאיר הדעת”.  

23. על מסילת ישרים עם “מאיר המסילה וראשית המסילה”.  

הלכה:
24. מאיר הדעה על הלכות נדה.  
חומש:
25. עדות נאמנה על חומש בראשית.
26. עדות נאמנה על חומש שמות.